HOW WE INVEST

walcome to elzuki invest

 

Nedan förklaras vår investeringsprocess översiktligt:

step1 step1bild

 

Vi får in investeringspropåer då och då under året. Vi utvärderar och identifierar löpande de bolag eller affärsidéer som presenteras utifrån våra investeringskriterier. Vi samarbetar gärna med partners och andra investerare eller tex banker för saminvestering.

step-2step 2 bild

 

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ett bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede samt att vi är rätt investerare för bolaget. Många investeringspropåer gallras bort i detta skede, vi tackar nej tack.

step-3

step 3 imgEn del propåer bedömer vi vara riktigt intressanta och genomför en djupare analys av flera aspekter såsom affärsidé, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov och marknadspotential samt exitmöjligheter.

Vi ser det som centralt att befintlig ägare och ledning på ett tydligt och trovärdigt sätt kan kommunicera:

  • Bolagets affärsidé och affärsmodell
  • Budget och kassaflöde
  • Nyckelfaktorer för framgång
  • Operativ plan
  • Hot och möjligheter (SWOT-analys)

Förutsatt att mötet med den befintliga ägare bekräftar vår syn på bolaget och vi erhåller den ytterligare information som kan anses vara nödvändig påbörjas en Due diligence process.

step-4step 4 bild

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. I avtalen ryms de villkor som investerare och övriga ägare kommer överens om. I vissa fall används även ett Term Sheet, d.v.s. ett intentionsavtal, där de överenskomna huvudvillkoren i en investering listas, innan vi genomför en DD.

Av den preliminära överenskommelsen skall bland annat följande punkter framgå:

Företagets värdering samt hur köpeskillingen skall finansieras

Särskilda villkor för investeringen

Grundläggande stolpar för kommande överlåtelseavtal

Om investeringen ska ske stegvis, hur den föreslagna investeringen är kopplad till specifika milstolpar.

step-5step 5 bild

Due diligence-processen inleds med att ytterligare marknads- och bakgrundsdata inhämtas för att verifiera den information som presenterats av befintlig ägare. Förutsatt att befintlig ägare ger tillåtelse och det bedöms meningsfullt inhämtas även åsikter och råd från vårt nätverk av rådgivare gällande risker och möjligheter relaterade till bolaget samtidigt som kunder och leverantörer kontaktas på anonym basis för att ge ytterligare underlag till utvärderingen. En kundundersökning är ofta ett mycket bra sätt att förstå bolagets position på marknaden och identifiera styrkor och svagheter.

I detta skede genomförs även granskning av bolagets väsentliga avtal och historiska räkenskaper.

När DD processen är färdig skapas ett beslutsunderlag som kommuniceras internt med Elzouki Invests investeringskommitté.

step-6step 6 bild

 

Den preliminära överenskommelsen presenteras för Elzouki Invests styrelse som skall godkänna samtliga investeringsbeslut. Juridiska rådgivare förbereder förslag till en slutlig överenskommelse (aktieöverlåtelseavtal) grundad på den preliminära överenskommelsen. Eventuella utestående punkter avhandlas och överenskommelsen skrivs under av samtliga parter. Nu har investeringen skett och pengarna överförs enligt undertecknade avtal.

step-7step 7 bild

 

Efter genomförd investering inleds vad vi kallar den värdeadderande fasen där fokus läggs vid att utveckla bolaget och i förlängningen skapa värde för ägarna. Elzouki Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller är rådgivande, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag. I vissa fall kan vi erbjuda operativa poster i bolaget. Målet med vår investering är att vi ska tjäna pengar på den verksamhet vi satsar på kortsiktigt men även att öka det strategiska och finansiellla värdet långsiktigt.

step-8step 8 bild 2

Målet med vår investering är att vi en dag kunna sälja våra aktier med positiv avkastning. Hur vi tillsammans tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet och i en gemensam agenda.  För att en investering skall vara intressant måste investeringen kunna realiseras till tredje part, tänkbara alternativ är:

Industriell aktör, t.ex en branschkollega som ser betydande synergier

Finansiell köpare, investmentbolag eller riskkapitalbolag.

Börsnotering, innebär vanligtvis att investeringen delvis avyttras och ett betydande ägande kvarstår även efter notering.